Jaarvergadering – Ma 20 Mrt

Agenda:

  1. Opening door de voorzitster Mariëlle Vaarhorst
  2. Notulen vorige vergadering
  3. Ingekomen stukken mededelingen
  4. Algemeen jaarverslag door de secretaresse Rianne Blanken
  5. Financieel jaarverslag door de penningmeester Gerard Beld
  6. Verslag kascommissie
  7. Verkiezing nieuw lid kascommissie
  8. Voorstellen nieuw bestuurslid Remond Wagenvoort
  9. Rondvraag
  10. Sluiting