Jaarvergadering – Ma 12 Mrt

Jaarvergadering Buurtvereniging Kerspel-Goor
Maandag 12 maart 2018 om 20:30 uur in ’t Kaspel.
————————————————————-
Agenda:
1. Opening door de voorzitster Mariëlle Vaarhorst
2. Notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken mededelingen
4. Algemeen jaarverslag door de secretaresse Rianne Blanken
5. Financieel jaarverslag door de penningmeester Gerard Beld
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing nieuw lid kascommissie
8. Rondvraag
9. Sluiting