Jaarvergadering 16 Maart

Jaarvergadering  maandag  16 Maart

Het bestuur nodigt  u uit voor de jaarvergadering van onze buurtvereniging op maandagavond 16 maart om 20.30 uur.

 Agenda jaarvergadering:

 

  • Opening door de vice-voorzitter Erik Roelofs
  • Notulen vorige jaarvergadering
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Algemeen jaarverslag door de secretaresse Rianne Blanken
  • Financieel jaarverslag door de penningmeester Gerard Beld
  • Verslag kascommissie
  • Verkiezing nieuw lid kascommissie
  • Voorstellen nieuwe bestuursleden Wim Nijmeijer en Marcel Veenhof
  • Rondvraag
  • Sluiting